Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. TopSkor.se gör inga utfästelser eller garantier i förhållande till denna webbplats eller den information och det material som tillhandahålls på denna webbplats.

Utan att det påverkar generaliteten i föregående stycke, garanterar inte TopSkor.se att:

  • denna webbplats kommer att vara ständigt tillgänglig, eller tillgänglig alls; eller
  • informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke vilseledande.

Ingenting på denna webbplats utgör, eller är avsett att utgöra, rådgivning av något slag. Om du behöver råd i medicinska frågor bör du kontakta en lämplig läkare.

Begränsningar av ansvar

TopSkor.se kommer inte att vara ansvarig gentemot dig (vare sig enligt lagen om kontakt, lagen om skadestånd eller på annat sätt) i förhållande till innehållet på, eller användningen av, eller på annat sätt i samband med, denna webbplats:

  • i den utsträckning som webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, för någon direkt förlust;
  • för indirekta, särskilda eller följdskador, eller
  • för affärsförluster, förlust av intäkter, inkomster, vinster eller förväntade besparingar, förlust av kontrakt eller affärsrelationer, förlust av anseende eller goodwill, eller förlust eller förvanskning av information eller data.

Dessa ansvarsbegränsningar gäller även om TopSkor.se uttryckligen har informerats om den potentiella förlusten.

Undantag

Inget i denna ansvarsfriskrivning för webbplatsen kommer att utesluta eller begränsa någon garanti underförstådd enligt lag som det skulle vara olagligt att utesluta eller begränsa; och inget i denna ansvarsfriskrivning för webbplatsen kommer att utesluta eller begränsaTopSkor.se:s ansvar i förhållande till någon:

  • dödsfall eller personskada som orsakats av TopSkors försumlighet;
  • bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning från TopSkor.ses sida; eller
  • frågor som det skulle vara olagligt eller otillåtet för TopSkor.se att utesluta eller begränsa, eller att försöka eller påstå att utesluta eller begränsa, sitt ansvar.

Rimlighet

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att de undantag och begränsningar av ansvar som anges i denna webbplats ansvarsfriskrivning är rimliga.

Om du inte anser att de är rimliga får du inte använda denna webbplats.

Andra parter

Du accepterar att TopSkor.se, som en enhet med begränsat ansvar, har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för sina tjänstemän och anställda. Du samtycker till att du inte kommer att framföra något krav personligen mot TopSkor.se:s tjänstemän eller anställda med avseende på eventuella förluster som du lider i samband med webbplatsen.

Utan att det påverkar föregående stycke samtycker du till att de begränsningar av garantier och ansvar som anges i denna ansvarsfriskrivning för webbplatsen skyddar TopSkor.ses tjänstemän, anställda, ombud, dotterbolag, efterträdare, uppdragsgivare och underleverantörer såväl som TopSkor.se.

Bestämmelser som inte kan verkställas

Om någon bestämmelse i denna ansvarsfriskrivning är, eller befinns vara, icke verkställbar enligt tillämplig lag, kommer det inte att påverka verkställbarheten av de andra bestämmelserna i denna ansvarsfriskrivning.

Upplysningar om dotterbolag

Vissa av länkarna på denna webbplats är affiliate-länkar. Det innebär att vi får en liten provision om du köper en produkt via en av dessa länkar. Det innebär ingen extra kostnad för användaren och gör det möjligt för oss att hålla webbplatsen igång.

free webinar

Learn how to unleash Your Hidden Potential